Alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se na Zemi tentokrát narodili.


Motýlí doteky (Metamorfní technika, Metamorfika, Jemná motýlí masáž) jsou názvy pro hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodu, která pomáhá k uvědomění si potřeby životních změn a duchovní očisty. Při její aplikaci se uvolňuje proud životní energie a prohlubuje kontakt s vlastním nitrem. Je to cesta k rozvázání pout duše, odpuštění starých křivd a smíření se s vlastní cestou nutného duchovního zrání.

Motýlí doteky pomáhají při rozpouštění traumat a schémat vytvořených v nedávné i daleké minulosti zahrnující období tohoto života, včetně vlastního prenatálního vývoje, období předcházejícího života v jemnějších dimenzích i období minulých inkarnací. Je to velmi dlouhá doba plná nejrůznějších zkušeností a prožitků, které se pevně zakódovaly do podvědomí a následně ovlivňují osobnost člověka. Utvářejí jeho charakter.

Nepříjemnosti nastávají s nastřádanými zážitky traumatickými. Ty mívají různou povahu a jsou z různých časových období. Máme-li je chybně zpracované nebo vůbec nezpracované, jsou základem "patologických vzorců", které se během našeho života objevují a ovlivňují naše myšlení a jednání v různých životních situacích. Tyto vzorce bývají obvykle silnější, než bychom si přáli. My pod jejich vlivem jednáme jinak, než bychom ve skutečnosti chtěli, a to v nás pak vyvolává pocity viny, méněcennosti a podobně. Energetické blokády v podvědomí jsou častou příčinou různých poruch chování. Najdeme je u jedinců trpících hyperaktivitou, agresivitou, autismem, poruchami emoční stability, CNS, pozornosti aj. Další bloky mohou zapříčinit nedostatek zodpovědnosti a odvahy, neschopnost prosadit se a uchopit svůj život do vlastních rukou a mnohé další. Trpí-li člověk dlouhodobě jakýmikoliv nedořešenými konflikty ve svém nitru, přenáší se časem tento útrpný stav i do fyzického těla. Určitou formou stresu pak trpí i mnohé orgány jeho těla.

Prostřednictvím Motýlích doteků se uvolňuje cesta do klientova nitra. Pokud je jeho duchovní život naplněn čilým zkoumáním a prací na sobě, budou pravděpodobně v jeho nitru připravena témata k dořešení. Během aplikace se tedy mohou začít vynořovat z podvědomí jednotlivé prožitky, obrazy, pocity atd., které je třeba ve vědomé úrovni opět prožít, pochopit, přijmout, a tím odstranit. Terapeut je po dobu aplikace v plné koncentraci a funguje jako prostředník pro přenos těchto připravených informací. Klient se během aplikace zaobírá svými myšlenkami, pocity, relaxuje nebo spí. Všechny varianty jsou v naprostém pořádku. Postupné rozpouštění blokád se může projevit například vnuknutím dávno zapomenutých myšlenek a vzpomínek, uvolněním emocí, náhlým pochopením určitých situací, sebráním odvahy k rozhodujícímu kroku, nebo naopak zklidněním či formou prožívání ve snech aj. Po aplikaci následuje konzultace o případných prožitých vjemech.

Motýlí doteky jsou vhodné pro každého od kojenců po seniory. Velmi vhodné jsou také pro těhotné, protože mohou zamezit vytvoření traumatických bloků u budoucího miminka z doby těhotenství.

Během návštěvy jsou v klidu a tichu klientovi velmi jemně hlazena postupně obě chodidla na reflexních plochách páteře, což je základ každé návštěvy. Později se metoda může rozšířit i o působení na rukou, a po té i na  vlasovou část hlavy. Všechna místa mají svůj význam.

  • CHODIDLA - symbol pohybu - Jejich ošetřením umožníme nastartování potřebných vnitřních změn, které se musí zákonitě projevit také v našem osobním životě (například v nových situacích, vztazích, zkušenostech a dalších změnách). Posílíme naše chtění vykročit novým směrem, který před námi vystoupí v jasném světle, a my se tak zbavíme dosavadních pochybností.  

Aplikace trvá 60 min.

  • RUCE - symbol sebevyjádření - Jejich ošetřením nastavíme schopnost správně reagovat v dané chvíli na životní změny. Vyjádřit svobodně svůj názor, svůj pohled na život, svůj postoj k sobě sama. Dokážeme si bez potíží uhájit svůj životní prostor ve všech oblastech života. Ošetření zároveň podporuje tvůrčí činnost ve všech směrech. 

Aplikace trvá 30 min.

  • HLAVA - centrum úsudku - Jejím ošetřením rozvineme a podpoříme schopnost jasného myšlení, iniciativního chování a především sladění s vnitřním cítěním. Umožníme tím nastolit rovnováhu mezi světem duchovním a světem fyzickým tak, aby ani jeden pól netrpěl, aby rovnovážný stav synergicky podpořil náš duchovní růst tady a teď. 

Aplikace trvá 15 min.

Rozpouštění dávných energetických blokád však obvykle nelze zvládnou při jediném sezení. (Tuto metodu lze použít také v rámci Celostní péče od ženy pro ženy - Individuální kúra. V takovém případě používám časově prodlouženou variantu.) 

Doporučuje se přijít 8x nejlépe po týdnu. Dále pak podle potřeby a chuti klienta.


Dešťové kapky (Raindrop Technique) představují jemnou metodu zvláštních masážních doteků v oblasti chodidel, celých zad a především páteře pomocí éterických olejů zn. Young Living® Essential Oils. Tyto esenciální oleje považuji jednoznačně za špičku v oboru. Raindrop technika kombinuje účinky těchto esencí a starých energetických technik používaných indiány.

Přes veškerou jemnost této techniky jsou její účinky velice intenzivní. Esenciální oleje YL mají vysoce antimikrobiální účinky. Po nakapání na záda působí jako neinvazivní terapie, zaměřená na latentní patogeny uložené podél páteře. Dochází tak ke zmírnění symptomů skoliózy, kyfózy a dalších onemocnění zad a zároveň k posílení imunitního systému. Během procedury se aplikuje celkem 9 esenciálních olejů Young Living®, jejichž skladba a pořadí mají velký význam a nejsou nahodilé. Účinky těchto ušlechtilých esencí zasahují úroveň fyzického těla v celé jeho materii, emoční úroveň, čistě energetickou úroveň a úroveň hluboce niternou. Vůně esencí prostupují nejkratší cestou přímo do naší duše a oslovují vlastního lidského ducha jako pozdrav z dávných dob - tak známý, milý a tolik vzdálený. Pouze čistá vůně dokáže během setiny vteřiny dosáhnout ke kořeni našeho Já a vyvolat vzpomínky hluboce uložené, které mají původ nejen v tomto životě, ale i dávnější minulosti.

Celá technika se vyznačuje velkou jemností doteků, které připomínají dotek ptačích pírek. Tato metoda souběžně využívá i některé body Vita Flex techniky na chodidlech. Další body Vita Flex rozšiřují základní proceduru o působení na dalších částech těla (ruce a obličej). Vše probíhá v tichosti nebo jen na vlnách tónů jemné léčivé hudby. Esence prostupují pokožkou do hlubších vrstev a dotknou se každé buňky těla. Odvádějí při tom potřebnou práci svými jedinečnými schopnostmi harmonizace těla i ducha, uvolňováním emočního náboje, otevřením cesty k vyrovnávání energií a hluboké relaxaci. Vnímání vůní je natolik nezapomenutelný prožitek, že jej máme všichni hluboko uložen ve vzpomínkách a lehce se nám kdykoliv vybaví, i kdyby mezi tím uběhlo třeba 1000 let.

A tak esence Young Living® pomáhají jednoduše a čistě vyzdvihovat zasutá prožívání v našem podvědomí, aby je probudily a přivedly k uvědomění, opětovnému prožití a konečnému odložení. Tím se můžeme lehce oprostit od dávných zátěží, které stále ovlivňují náš současný život, aniž bychom to tušili. 

Pokaždé začínám uvolněním hlavních a regionálních lymfatických uzlin a končím závěrečnou relaxací na lehátku, kdy nechávám oleje nerušeně působit. Jejich účinky zaznamenáváme, bez ohledu na délku masáže, ještě několik dní po ukončení návštěvy. Nejsilnější projevy obvykle přicházejí kolem 3. až 5. dne po aplikaci. Esence YL pracují širokospektrálně, tedy s celou osobností klienta. To je i důvod, proč doporučuji nejlépe 12 hodin po absolvování masáže nepraktikovat koupel ani sprchu a vyvarovat se společenských akcí, alkoholu a partnerského sbližování. Byla by škoda tento jemný proces vnitřního sebeuvědomování a očisty ducha narušit.

Raindrop technika je metodou, jejíž aplikace může být nepravidelná i opakovaná v různých intervalech, vždy podle přání a potřeb klienta. Každý proces potřebuje svůj čas. Někdo díky této metodě pokračuje rychleji ve vývoji, a vyžaduje tak častější návštěvy. Druhý naopak preferuje sice pomalejší, ale konzistentní tempo. Oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Důležité je - neztrácet v životě cíl z očí a neustále zkracovat vzdálenost, která nás od něho dělí. Je tedy na každém klientovi, jak on sám cítí potřebu četnosti opakování této jemné očistné metody. Nejčastěji je využívána kúra 3 aplikací se 14 denními pauzami.

Kontraindikace: Roztroušená skleróza, těhotenství, kojení, vysoký krevní tlak, epilepsie, rakovina (po chemoterapii).


Vita Flex Points Technique se využívá do určité míry i v rámci Raindrop Teqnique (viz výše) při aplikaci esenciálních olejů. Technika Vita Flex bodů se však používá k daleko širšímu působení, při kterém pracuje s dalšími reflexními ploškami, které jsou rozmístěny po těle. Umožňuje šíření impulsů elektrickými a energetickými drahami těla a opravuje "vyzkratovaná" místa, kde je volný průtok energie narušen. Tak esence zn. Young Living® Essential Oils volně prostupují povrchem těla až k vnitřním orgánům. Účinek esenciálních olejů je tak mocný, že pozitivně ovlivňuje celé fyzické tělo a navíc zasahuje i do dalších jemnějších energetických obalů. Tímto velmi příjemným, šetrným a neinvazivním způsobem lze významně ovlivnit různé chronické choroby i rozlady psychického původu.


Dotek vůně (Aroma Touch Technique) je jemná a příjemná technika, která pomocí 8 esenciálních olejů zn. dōTERRA působí celkem na 4 oblasti člověka. Kombinace olejů postupně pomáhá uvolňovat stres, podporovat detoxikaci fyzického těla i psychiky, zklidňovat zánětlivé procesy těla a vyrovnávat nerovnováhu autonomního nervového systému. Tím zabraňuje rozvíjení civilizačních chorob. Technika Aroma Touch stimuluje meridiány a energetické zóny těla. Esence přes čichový aparát i skrze kůži pronikají nejen do fyzického těla, ale zasahují přímo do hlubin duše tím nejpřirozenějším způsobem. Harmonizují činnost tělesných systémů a napomáhají obnovovat a udržovat v organismu stav nezbytné, trvalé rovnováhy = homeostázy.


Fytoterapie = bylinkářství se zabývá poznáváním, sběrem, zpracováním, uskladněním a mícháním léčivých rostlin do směsí. Fytoterapeut musí mít znalosti o jejich účincích a schopnosti tyto účinky účelně využít k prevenci nebo následně s cílem klientovi co nejvíce pomoci. Byliny jsou podávány nejčastěji formou čajů, letnin a koupelí. Původně jsem chtěla klientům psát pouze recepty směsí, ale nespokojenost s kvalitou kupovaných bylin v apatykách i lékárnách mě dovedla k navýšení vlastního sběru i pro mou klientelu. S velkou pomocí mojí maminky a kolegyně Taťány Kašparové (www.kosmetikasdusi.cz) Vám mohu zajišťovat, troufám si říci, vysoce kvalitní byliny. Asi 90% sběru tvoří divoce rostoucí druhy, které pro jejich účinnost (ovlivněnou různými faktory - například možností vyrůst tam, kde je to pro rostlinku nejvhodnější) preferuji a pár hůře dostupných druhů je ze zahrádky.

O čajích a koupelích nejspíš každý slyšel, ale LETNINA je moje specialita. Je to směs jemně mletých bylin, která je určena ke konzumaci. Má různá složení podle měsíců v roce, stáří či zdravotního stavu klienta apod. Nahrazuje ve stravě chybějící látky, které bychom měli sice získat ze zeleniny, ale současná v supermarketech kupovaná zelenina je neobsahuje, zato má navíc mnoho toxických látek, získaných při její "velkovýrobě". Dále vyrábím bylinná mýdla a bylinné masážní měšce. Na vše používám byliny z vlastního sběru. Více naleznete zde:

Po více než 30 letech praxe jsem se rozhodla nabídnout pro zájemce o fytoterapii své kurzy o LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH, které úspěšně probíhají v mých prostorách Střediska celostní péče a při větším počtu zájemců využívám i prostory v Domě Clematis v Českých Budějovicích (www.DůmClematis.cz).


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů nabízí klientům podporu a nasměrování na cestu vedoucí k řešení jejich celkového zdraví i životní situace. Orientuji se a dlouhodobě se věnuji oborům: Motýlí doteky, Raindrop Technique (Dešťové kapky), detoxikace organismu, Bachova květová terapie, kneippování, aromaterapie, různé druhy masáží, fytoterapie (bylinkářství), vhodná výživa, poradenství v oblasti životního stylu. Všechny tyto obory mi umožňují udržet si celostní pohled a nastavit nejvhodnější kombinaci různých metod pro konkrétního člověka tak, aby výsledek byl co nejpříznivější ve všech ohledech. Mým cílem u každého klienta je sladit jeho tělo a osvobodit duši od jejího zatížení. Každý člověk má však svobodnou vůli, kterou plně respektuji. Nakonec vždy záleží jen na něm, jestli doporučené pokyny z mé strany přijme a bude následovat. Se změnou náhledu na dosavadní život se každému může otevřít úplně nový obzor a odvážné vykročení po nové cestě bude provázeno mnoha dobrodružstvími i překážkami, jejichž zdoláváním poroste stále výše ve svém rozvoji. Obvykle mne vyhledávají klienti, kteří z různých důvodů stojí na životních křižovatkách. Klienti, kteří zcela jasně cítí potřebu změny, ale nevědí, jak ji udělat.


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů na dálku (telefonicky). Služba umožňuje (v případě akutního stavu, mobilní neschopnosti klienta, karantény nebo z jiného závažného důvodu) provést náhradu za osobní konzultaci, kterou jednoznačně preferuji (charakteristika výše). Osobní setkání mi umožňuje přesnější zachycení potřebných informací mimo jiné díky osobnímu vizuálnímu vnímání klienta. Během konzultace budu zjišťovat co nejvíce podrobností ohledně zdravotního stavu klienta, budu potřebovat informace o jeho zaměstnání i rodinném zázemí a odpovědi na další otázky. Rozhovorem se pokusíme dobrat k podstatě problému. Na základě zjištěných informací od klienta a vlastního vnitřního soustředění si ujasním postupy a metody, které dle mého názoru mohou pomoci ke zlepšení zdravotního stavu nebo životní situace.

Konzultace má v ceníku stanovenu taxu za 60 minut a 90 minut. Dále taxu za každou další čtvrthodinu. Na každém klientovi je, aby si dopředu ujasnil, jak dlouhou dobu potřebuje na sdělení, o která se chce se mnou podělit (čím více konkrétních informací dostanu, tím lépe budu moci doporučit další postup). 

Rozhodnete-li se podstoupit konzultaci na dálku:

  • Vyplňte prosím formulář

Navrhněte pro Vás vhodné datum a čas konzultace. Oboje potvrdím nebo navrhnu jiný termín.

Odesláním kontaktních údajů dáváte současně svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR, který je od 25. 5. 2018 nařízením EU vyžadován. Vaše osobní údaje budou využity pouze pro potřeby dané konzultace. Děkuji za pochopení. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit písemným odvoláním na můj e-mail zivotemkezdravi@seznam.cz

  • V nejbližší možné době obdržíte ode mne e-mail s potvrzením rezervace data, času, délky konzultace a s podklady k platbě (částka, variabilní symbol, číslo účtu). Do poznámky u platby uveďte prosím celé své jméno.
  • Potvrďte v e-mailu uskutečnění platby. 
  • Konzultaci bude možné provést až po připsání dané částky na účet. Jakmile tak nastane, přijde Vám sms, že je možné konzultaci podle plánu uskutečnit. 
Jiný způsob provedení platby není možný. Děkuji za pochopení. 


Zrušení konzultace je možné pouze telefonicky nebo sms zprávou na mé telefonní číslo (viz kontakt) nejpozději 24 hodin před jejím plánovaným začátkem. Zaslanou částku za včas zrušenou konzultaci zašlu zpět na Váš účet. Při pozdějším zrušení konzultace nebo nemožnosti se Vám dovolat v daný čas ani během prvních 15 minut plánované konzultace, se částka nevrací a termín je nevratně zrušen.

V případě dále trvajícího zájmu o konzultaci postupujte od začátku.


Celostní péče od ženy * pro ženy * nabízí čtyři varianty komplexní péče o "vnější" i "vnitřní" ženu. Tělo si odpočine a zregeneruje. Duše bude mít možnost nalézt například ztracený směr, posílit k potřebnému kroku, načerpat duchovní potravu, odložit přežité nebo jen tak v tichu spočinout bez potřeb a požadavků.


Vyměřování nesnášenlivosti potravin pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia nabízí zjišťování schopnosti klientova organismu vypořádat se s používanou skladbou stravy. Vyměřuji konkrétní potraviny, které organismus zatěžují, například z důvodu dnes velmi rozšířené intolerance na některé druhy potravin. Klient v jedné ruce drží elektrodu a na dlani druhé ruky přítlakem sondy v bodě autonomního nervového systému měřím zátěže. Délka měření závisí na stavu pokožky rukou a složitosti ve skladbě potravin. Někdy obvyklá hodina nestačí na určení všeho, co je třeba. Pak je nutné objednání na další měření nejdříve však za 2 dny, aby si ruce dostatečně odpočinuly. Toto měření je dobré za čas zopakovat, abychom zjistily, zda se situace nezměnila. Doporučuji měření 1x až 2x do roka.


Řízená a kontrolovaná detoxikace nové generace podle MUDr. Josefa Jonáše je hluboce propracovanou metodou důsledné vnitřní očisty organismu. Ta je v současné době pro každého už nezbytností. Prakticky všichni se pohybujeme ve značně zatíženém prostředí. Rovněž stresu se v této hektické době vyhne málokdo. Pokud zvážíte tato fakta a dojdete k rozhodnutí, že chcete podstoupit nějakou formu vnitřní očisty - nabízím následující možnost. Klientovi je pomocí přístroje Salvia vyměřeno zatížení organismu toxiny různého původu. Lze zjistit, o které konkrétní druhy toxinů se jedná, které konkrétní orgány jsou zatíženy a které emoční stavy za tím stojí. Následně jsou klientovi doporučeny informační preparáty, které svým duálním složením pomohou nastartovat vlastní imunitní systém, aby opět sám začal odhalovat a zároveň odstraňovat zátěž ve formě různých toxinů, mikrobů a útvarů infekčních ložisek z organismu. Preparáty jsou složeny z lihové báze, bylinného energetického nosiče a informace ve formě jakéhosi hologramu. Mozek tento hologram pochopí a na jeho základě uvede do provozu obranné mechanismy, které spouští imunitní zásah ke zlikvidování zátěže. Preparáty fungují psychosomaticky. Obsahují tedy informace, jak o toxinech hmotného původu, tak i o toxinech na úrovni stresu a emocí, které jsou hlavním spouštěčem patologických procesů v organismu. Je zapotřebí vzít v úvahu, že psychický stav je vzorem pro fyzické tělo. Organismus je ten, který se působením hormonů a dalších látek vždy co nejrychleji přizpůsobuje stavu psychiky, tedy aktuálně převládajícím emocím, síle stresu, zažitým patologickým schématům apod. Preparáty firem Marion a Joalis dokáží zapůsobit na mozek a potažmo imunitní systém tak, aby on sám zničil a odstranil vše, co je pro organismus patologické, a pomohl tak nastolit v těle stabilní vnitřní prostředí potřebné pro život. MUDr. Josef Jonáš vynalezl a během let stále zdokonaluje tento způsob vnitřní očisty. 


PREVENCE A NÁPRAVA NÁSLEDKŮ POVINNÝCH OČKOVÁNÍ

Považuji tuto metodu v současnosti za nejvhodnější způsob, jak dětem preventivně i následně pomoci zvládnout období očkování a vyhnout se tak v některých případech i vážným následkům. Pomocí k tomu určených preparátů se dokáže dětský organismus lépe připravit na zátěž, kterou dnešní očkování přináší, a zároveň se lépe vyrovnat s následky, které mohou nastat jak na psychické, tak na fyzické úrovni. Doporučuji podstoupit detoxikaci i dodatečně, protože zátěž po očkování škodí v organismu dlouhá léta a snižuje úroveň psychické imunity vůči stresu a patologickým emocím a fyzické imunity vůči dalším nemocem a nežádoucím autoimunitním reakcím.

Jedinečnost této metody spočívá v tom, že jako jediná do již tak přetíženého organismu nic dalšího nepřidává, ale naopak odstraňuje, a tím odlehčuje. Detoxikace touto metodou probíhá formou kúr. Každá kúra se měří samostatně s odstupem několika týdnů až měsíců (doba než klient vykape určené preparáty). Klient má možnost po ukončení kúry přijít na přeměření, aby se zjistila účinnost předešlé kúry. Po té se stanoví další postup. Obvykle je klientovi v rámci jedné kúry vyměřeno cca 3-5 preparátů, ale toto číslo je zcela orientační.


Magnetopatie (přirozené ošetřování vitální energií). Jde o proces očisty a dodávání vitální síly tam, kde je jí v těle klienta potřeba. Tato energie pracuje sama (nijak ji neřídím). Sama si nachází místa, kde potřebuje působit. Její ošetřující účinky se mohou projevovat různým způsobem. Jsou vnímány klienty zcela individuálně, například jako teplé či chladné proudění, brnění či vlnění, vždy podle toho jaké děje v těle pomocí této energie zrovna probíhají. Tyto děje zasahují do celého těla a mohou být někdy hodně mohutné, proto může klient po ošetření pociťovat větší únavu nebo se krátkodobě nemusí cítit úplně "ve své kůži". Na to je dobré zvýšení příjmu tekutin a klidový režim. Po ošetření je dobré vynechat večerní koupel, neboť by byl narušen ozdravný energetický proces, který ještě několik hodin po ošetření dobíhá.


Bachovy květové esence napomáhají odstranění duševních konfliktů na emocionální úrovni, a tím zabraňují vzniku onemocnění. Nesoulad mezi cítěním ducha a činem pod vládou ega nebo životních okolností je příčinou disharmonie, která zasahuje člověka ve všech energetických polích a postupně ovlivňuje jeho naladění, vitalitu a zdraví. Metodu vyvinul roku 1928 dr. Edward Bach v Anglii. Klient obdrží kapičky, vyrobené z květů rostlin vyššího řádu (celkem 38 květových esencí) jejichž speciální zpracování umožnilo zachovat jejich působení v širším spektru, než je jinak možné. Složení kapiček je stanoveno individuálně, přesně podle osobní potřeby.


Cílem mé práce je nasměrovat klienta tak, aby změna jeho současných postojů přinesla úlevu jeho tělu a sebeuvědomění jeho duchu. Takové přehodnocení pak může přinést užitečné změny do všech oblastí jeho života. V dalším kroku osvobození a radost prostoupí celou jeho bytost a on v pochopení prožitého okusí pocit čistého štěstí a vděku za životní cestu, kterou smí kráčet. Pozná, že vše má hlubší smysl a nic neděje se náhodou. To vše je v moci každého člověka, pouze někdy je nutné pomoci povzbuzením, objasněním a nasměrováním jeho další cesty.

"Jednou z největších překážek je návyk přistupovat k těžkostem života jako k překážkám." 

(Jan Palouček)