Alternativní metody obnovy zdraví a duševní síly

Lékaři léčí a příroda uzdravuje. Každý člověk má svobodnou vůli a s ní spojenou zodpovědnost za veškerá svá rozhodnutí. To platí o jeho přístupu k životu i k vlastnímu tělu, k jeho péči o ně. Jiné tělo v tomto životě mít nebude, a proto je nezbytně nutné, aby tuto svou schránu udržoval v co nejlepším stavu. Bez fyzického těla bychom zde ve hmotě nemohli působit a nemohli bychom tak ani splnit úkol, pro který jsme se na Zemi tentokrát narodili.


Motýlí doteky jsou hlubokou a zároveň jemnou a příjemnou metodou, která pomáhá k uvědomění si potřebných životních změn a duchovní očisty. Při její aplikaci se uvolňuje proud životní energie a prohlubuje kontakt s vlastním nitrem. Je to cesta k rozvázání pout duše, odpuštění starých křivd a smíření se s vlastní cestou nutného duchovního zrání.

Motýlí doteky pomáhají při rozpouštění traumat a schémat vytvořených v blízké i daleké minulosti zahrnující období tohoto života včetně vlastního prenatálního vývoje, období předcházejícího života v jemnějších dimenzích i období minulých inkarnací. Je to velmi dlouhá doba plná nejrůznějších zkušeností a prožitků, které se pevně zakódovaly do podvědomí a následně ovlivňují osobnost člověka. Utvářejí jeho charakter.

Nepříjemnosti nastávají s nastřádanými zážitky traumatickými. Ty mívají různou povahu a jsou z různých časových období. Máme-li je chybně zpracované nebo vůbec nezpracované, jsou základem "patologických vzorců", které se během našeho života objevují a ovlivňují naše myšlení a jednání v různých životních situacích. Tyto vzorce bývají obvykle silnější než bychom si přáli. My pod jejich vlivem jednáme jinak, než bychom ve skutečnosti chtěli, a to pak v nás vyvolává pocity viny, méněcennosti a podobně. Energetické blokády v podvědomí jsou častou příčinou různých poruch chování. Najdeme je u jedinců trpících hyperaktivitou, agresivitou, autismem, poruchami emoční stability, CNS, pozornosti aj. Další bloky mohou zapříčinit nedostatek zodpovědnosti a odvahy, neschopnost prosadit se a uchopit svůj život do vlastních rukou a mnohé další. Trpí-li člověk dlouhodobě jakýmikoliv nedořešenými konflikty ve svém nitru, přenáší se časem tento útrpný stav i do fyzického těla. Určitou formou stresu pak trpí i mnohé orgány jeho těla.

Prostřednictvím Motýlích doteků se uvolňuje cesta do klientova nitra. Pokud je jeho duchovní život naplněn čilým zkoumáním a prací na sobě, budou pravděpodobně v jeho nitru připravena témata k dořešení. Během aplikace se tedy mohou začít vynořovat z podvědomí jednotlivé prožitky, obrazy, pocity atd., které je třeba ve vědomé úrovni opět prožít, pochopit, přijmout, a tím odstranit. Terapeut je po dobu aplikace v plné koncentraci a funguje jako energetický prostředník pro přenos těchto připravených informací. Klient se během aplikace zaobírá svými myšlenkami, pocity nebo spí. Postupné rozpouštění blokád se může projevit například vnuknutím dávno zapomenutých myšlenek a vzpomínek, uvolněním emocí, náhlým pochopením určitých situací, sebráním odvahy k rozhodujícímu kroku nebo i formou odžívání ve snech aj. Po aplikaci následuje konzultace o prožitých vjemech.

Motýlí doteky jsou vhodné pro každého od kojenců po seniory. Velmi vhodné jsou i pro těhotné, protože mohou zamezit vytvoření bloků u budoucího miminka.

Během návštěvy jsou v klidu a tichu klientovi velmi jemně hlazena postupně obě chodidla i s nárty. Rozpouštění dávných energetických blokád však nelze zvládnou při jediném sezení. Doporučuje se přijít nejméně 8x obvykle po týdnu. Dále pak podle potřeby a chuti klienta.


Fytoterapie neboli bylinkářství se zabývá poznáváním, sběrem, zpracováním, uskladněním a mícháním léčivých rostlin do směsí. Fytoterapeut musí mít znalosti o jejich účincích a schopnosti tyto účinky účelně využít k prevenci nebo následně s cílem klientovi co nejvíce pomoci. Byliny jsou podávány nejčastěji formou čajů, letnin a koupelí. Původně jsem chtěla klientům psát pouze recepty směsí, ale nespokojenost s kvalitou kupovaných bylin v apatykách i lékárnách mě dovedla k navýšení vlastního sběru i pro mou klientelu. S velkou pomocí mojí maminky Vám mohu zajišťovat, troufám si říci vysoce kvalitní byliny. Asi 90% sběru tvoří divoce rostoucí druhy, které pro jejich účinnost (ovlivněnou různými faktory - například možností vyrůst tam, kde je to pro rostlinku nejvhodnější) preferuji a pár teplomilnějších druhů je ze zahrádky.

O čajích a koupelích nejspíš každý slyšel, ale LETNINA je moje novinka. Je to směs jemně mletých bylin, která je určena ke konzumaci. Má různá složení podle měsíců v roce, stáří či zdravotního stavu klienta apod. Nahrazuje ve stravě chybějící látky, které bychom měli sice získat ze zeleniny, ale současná v supermarketech kupovaná zelenina je neobsahuje, zato má navíc mnoho toxických látek, získaných při její "velkovýrobě".

Po více než 30 letech praxe jsem se rozhodla nabídnout pro zájemce o fytoterapii své kurzy o LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH, které úspěšně probíhají v mých prostorách Střediska celostní péče.


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů nabízí klientům podporu a nasměrování na cestu vedoucí k řešení jejich celkového zdraví i životní situace. Orientuji se a dlouhodobě se věnuji oborům: Motýlí doteky, detoxikace organismu, Bachova květová terapie, kneippování, aromaterapie, různé druhy masáží, fytoterapie (bylinkářství), vhodná výživa, psychosomatika a psychologie. Všechny tyto oblasti mi umožňují udržet si celostní pohled a nastavit nejvhodnější kombinaci různých metod pro konkrétního člověka tak, aby výsledek byl co nejpříznivější ve všech ohledech. Mým cílem u každého klienta je sladit jeho tělo a osvobodit duši od jejího zatížení. Každý člověk má však svobodnou vůli, kterou plně respektuji. Nakonec vždy záleží jen na něm, jestli doporučené pokyny z mé strany přijme a bude následovat. Se změnou náhledu na dosavadní život se každému může otevřít úplně nový obzor a odvážné vykročení po nové cestě bude provázeno mnoha dobrodružstvími i překážkami, jejichž zdoláváním poroste stále výše ve svém vývoji. Obvykle mě vyhledávají klienti, kteří z různých důvodů stojí na životních křižovatkách a nevědí, jak dál.


Konzultace a poradenství v oblasti udržení fyzické i psychické odolnosti a zdravých mezilidských vztahů (na dálku formou telefonního spojení) Služba umožňuje (v případě akutního stavu, mobilní neschopnosti klienta nebo z jiného závažného důvodu) provést náhradu za osobní konzultaci, kterou jednoznačně preferuji (charakteristika výše). Osobní setkání mi umožňuje přesnější zachycení potřebných informací mimo jiné díky osobnímu vizuálnímu vnímání klienta. Během konzultace budu zjišťovat co nejvíce podrobností ohledně zdravotního stavu klienta, budu potřebovat informace o jeho zaměstnání i rodinném zázemí a odpovědi na další otázky. Rozhovorem se pokusíme dobrat k podstatě problému. Na základě zjištěných informací od klienta a intuitivního navnímání si ujasním postupy a metody, které dle mého názoru mohou pomoci ke zlepšení zdravotního stavu nebo životní situace.

U dětí do 15 let probíhají konzultace se zákonným zástupcem, který s dítětem žije ve společné domácnosti a dobře ho zná. Při střídavé péči vítám rozhovor s oběma rodiči. U dětí 8 - 16 let preferuji samostatný rozhovor jak s dítětem, tak i se zákonným zástupcem. Je třeba, aby si klient dopředu zajistil pro celou dobu konzultace takové prostředí, kde nebude nikým a ničím rozptylován, měl naprosté soukromí, nebyl rušen jinou činností, domácími mazlíčky a dětmi.

Konzultace má stanovenu hodinovou taxu a dále taxu za každou načatou čtvrthodinu. Na každém klientovi je, aby si dopředu dobře promyslel, jak dlouhou dobu potřebuje na sdělení, o která se chce se mnou podělit (čím více konkrétních informací dostanu, tím lépe budu moci doporučit další postup). Na základě zjištěných informací od klienta a intuitivního navnímání si ujasním postupy a metody, které dle mého názoru mohou pomoci ke zlepšení zdravotního stavu nebo životní situace.

Upozorňuji, že před vlastní konzultací je potřeba objednat: Přesné datum konzultace, konkrétní čas telefonního spojení, plánovanou délku konzultace a předem provést platbu za vámi zvolenou variantu konzultace. Variantu si klient vybere sám podle aktuálního ceníku.

Rozhodnete-li se podstoupit konzultaci:

  • Napište mi e-mail se žádostí o konzultaci, její vybranou variantou (dle ceníku) a vaším telefonním číslem
  • Domluvíme konkrétní datum a čas
  • V odpovědi na váš e-mail dostanete vyčíslenu konkrétní částku, variabilní symbol a číslo účtu pro platbu
  • Proveďte platbu se zaslaným variabilním symbolem a vaším celým jménem
  • Konzultaci bude možné uskutečnit až po připsání částky na účet
Jiný způsob provedení není možný. Děkuji za pochopení.


Celostní péče od ženy * pro ženy * nabízí tři varianty komplexní péče o "vnější" i "vnitřní" ženu. Tělo si odpočine a zregeneruje. Duše bude mít možnost nalézt například ztracený směr, posílit k potřebnému kroku, načerpat duchovní potravu nebo jen tak v tichu spočinout bez potřeb a požadavků.


Vyměřování nesnášenlivosti potravin pomocí frekvenčního porovnávacího přístroje Salvia nabízí zjišťování schopnosti klientova organismu vypořádat se s používanou skladbou stravy. Vyměřuji konkrétní potraviny, které organismus zatěžují například z důvodu dnes velmi rozšířené intolerance na některé druhy potravin. Klient v jedné ruce drží elektrodu a na dlani druhé ruky přítlakem sondy měřím v bodě autonomního nervového systému zátěže. Délka měření závisí na stavu pokožky rukou a složitosti ve skladbě potravin. Někdy obvyklá hodina nestačí na určení všeho, co je třeba. Pak je nutné objednání na další měření nejdříve však za 2 dny, aby si ruce dostatečně odpočinuly. Toto měření je dobré za čas zopakovat, abychom zjistily, zda se situace nezměnila. Doporučuji měření 1x až 2x do roka.


Detoxikace nové generace podle MUDr. Josefa Jonáše je hluboce propracovanou metodou důsledné vnitřní očisty organismu. Ta je v současné době pro každého už nezbytností. Prakticky všichni se pohybujeme ve značně, rozličnými druhy škodlivin, zatíženém prostředí. Rovněž stresu se v této hektické době vyhne málokdo. Pokud zvážíte tato fakta a dojdete k rozhodnutí, že chcete podstoupit nějakou formu vnitřní očisty - nabízím následující možnost. Klientovi je pomocí přístroje Salvia vyměřeno zatížení organismu toxiny různého původu. Lze zjistit, o které konkrétní druhy toxinů se jedná, které konkrétní orgány jsou zatíženy a které emoční stavy za tím stojí. Následně jsou klientovi doporučeny informační preparáty, které svým duálním složením pomohou nastartovat vlastní imunitní systém, aby opět sám začal odhalovat a zároveň odstraňovat zátěž ve formě různých toxinů, mikrobů a útvarů infekčních ložisek z organismu. Preparáty jsou složeny z lihové báze, bylinného energetického nosiče a informace ve formě jakéhosi hologramu. Mozek tento hologram pochopí a na jeho základě uvede do provozu obranné mechanismy, které spouští imunitní zásah ke zlikvidování zátěže. Preparáty fungují psychosomaticky. Obsahují tedy informace, jak o toxinech hmotného původu, tak i o toxinech na úrovni stresu a emocí, které jsou hlavním spouštěčem patologických procesů v organismu. Je zapotřebí vzít v úvahu, že psychický stav je vzorem pro fyzické tělo. Organismus je ten, který se působením hormonů a dalších látek vždy co nejrychleji přizpůsobuje stavu psychiky, tedy aktuálně převládajícím emocím, síle stresu, zažitým patologickým schématům apod. Preparáty firem Marion a Joalis dokáží zapůsobit na mozek a potažmo imunitní systém tak, aby on sám zničil a odstranil vše, co je pro organismus patologické a pomohl tak nastolit v těle stabilní vnitřní prostředí potřebné pro život. MUDr. Josef Jonáš vynalezl a během let stále zdokonaluje tento způsob vnitřní očisty. 


PREVENCE A NÁPRAVA NÁSLEDKŮ POVINNÝCH OČKOVÁNÍ

Považuji tuto metodu v současnosti za nejvhodnější způsob, jak dětem preventivně i následně pomoci zvládnout období očkování a vyhnout se tak v některých případech i vážným následkům. Pomocí k tomu určených preparátů se dokáže dětský organismus lépe připravit na zátěž, kterou dnešní očkování přináší, a zároveň se lépe vyrovnat s následky, které mohou nastat jak na psychické tak na fyzické úrovni. Doporučuji podstoupit detoxikaci i dodatečně, protože zátěž po očkování škodí v organismu dlouhá léta a snižuje úroveň psychické imunity vůči stresu a patologickým emocím a fyzické imunity vůči dalším nemocem a nežádoucím autoimunitním reakcím.

Jedinečnost této metody spočívá v tom, že jako jediná do již tak přetíženého organismu nic dalšího nepřidává, ale naopak odstraňuje, a tím odlehčuje. Detoxikace touto metodou probíhá formou kúr. Každá kúra se měří samostatně s odstupem několika týdnů až měsíců (doba než klient vykape určené preparáty). Klient má možnost po ukončení kúry přijít na přeměření, aby se zjistila účinnost předešlé kúry. Po té se stanoví další postup. Obvykle je klientovi v rámci jedné kúry vyměřeno cca 3-5 preparátů, ale toto číslo je zcela orientační.


Magnetopatie (ošetřování vitální energií). Jde o procesy očisty a dodávání vitální síly tam, kde je jí v těle klienta potřeba. Tato energie pracuje sama (nijak ji neřídím). Sama si nachází místa, kde potřebuje působit. Její ošetřující účinky se mohou projevovat různým způsobem. Jsou vnímány klienty zcela individuálně, například jako teplé či chladné proudění, brnění či vlnění, vždy podle toho jaké děje v těle pomocí této energie zrovna probíhají. Tyto děje zasahují do celého těla a mohou být někdy hodně mohutné, proto může klient po ošetření pociťovat větší únavu nebo se krátkodobě nemusí cítit úplně "ve své kůži". Na to je dobré zvýšení příjmu tekutin a klidový režim. Po ošetření je dobré vynechat večerní koupel, neboť by byl narušen ozdravný energetický proces, který ještě několik hodin po ošetření dobíhá.


Bachovy květové esence napomáhají odstranění duševních konfliktů na emocionální úrovni, a tím zabraňují vzniku onemocnění. Nesoulad mezi cítěním ducha a činem pod vládou ega nebo životních okolností je příčinou disharmonie, která zasahuje člověka ve všech energetických polích a postupně ovlivňuje jeho naladění, vitalitu a zdraví. Metodu vyvinul roku 1928 dr. Edward Bach v Anglii. Klient obdrží kapičky, vyrobené z květů rostlin vyššího řádu (celkem 38 květových esencí) jejichž speciální zpracování umožnilo zachovat jejich působení v širším spektru, než je jinak možné. Složení kapiček je stanoveno individuálně, přesně podle osobní potřeby.


Cílem mé práce je nasměrovat klienta tak, aby změna jeho současných postojů přinesla úlevu jeho tělu a mohla následně přinést i změny do všech oblastí jeho života. Osvobození a radost pak může prostoupit celou jeho bytost a on okusí pocit čistého štěstí. To vše je v moci každého člověka, pouze někdy je nutné pomoci povzbuzením a nasměrováním jeho další cesty.

"Jednou z největších překážek je návyk přistupovat k těžkostem života jako k překážkám." 

(Jan Palouček)